Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V., ingeschreven in de daartoe door de Kamer van Koophandel gehouden registers onder nummer 34335505, handelend onder de naam Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V. gevestigd te Heemskerk aan De Trompet 1165, 1967DA.

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle
aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze
mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan,
betreffende levering van diensten door Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V. aan of ten
behoeve van de wederpartij.

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Aevum –
Kozijnen Heemskerk B.V., geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze,
al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering
van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht
van Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V. door een derde aan opdrachtgever worden
geleverd.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf
uitdrukkelijk en schriftelijk door Aevum – Heemskerk B.V. en opdrachtgever zijn
overeengekomen.

4. Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V. en opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de
toepasselijkheid van eventuele algemene ( zowel inkoop of verkoop) voorwaarden van
opdrachtgever van de hand.

5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt
verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden
onverminderd van kracht blijven. Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V. en opdrachtgever
zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van
de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de interpretatieplaats te vinden ‘naar
doel, strekking en aard’ van deze bepalingen.

7. Wanneer Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V. niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V. is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze
voorwaarden. Eventuele wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 1 maand na schriftelijke
bekendmaking van de wijziging, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk
bezwaar maakt tegen de voorgestelde
wijzigingen.

9. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

10. Aevum – Kozijnen Heemskerk B.V. wordt navolgend aangeduid als opdrachtnemer of
verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.

Artikel 2: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag
opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij deze bij het opstellen van zijn
aanbieding gebruiken. Opdrachtnemer zal opdrachtgever echter wel wijzen op de voor
hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde werkwijzen en constructies;
c. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld;
d. onjuistheden en gebreken, zoals in bovenstaande bullits genoemd, voor zover deze zich
voor of tijdens de uitvoering van het werk aan opdrachtnemer openbaren en
opdrachtnemer ter zake kundig moet worden geacht.

3. Indien opdrachtnemer voor te leveren zaken geen montagewerkzaamheden ter plaatsen
dient te verrichten is de opdrachtgever geheel verantwoordelijk voor de bestelde
afmetingen, profielen, aansluitdetails en alle andere specificaties. Aan de door
opdrachtnemer genoemde, aangenomen en/of gemeten afmetingen en andere specificaties
kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten van opdrachtgever
te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de
auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane
aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen,
(proef)modellen, programmatuur enz.

2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van
opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

3. Opdrachtgever garandeertopdrachtnemer dat geen gegevens over de door
laatstgenoemde gekozen detaillering, gebruikte fabricage en/of constructiemethode,
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden
gekopieerd, aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

4. Bij overtreding van de bepalingen 3.2. en 3.3. is opdrachtgever aan opdrachtnemer een
boete verschuldigd van € 15.000,00 per overtreding. Deze boete kan naast
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd en is niet voor rechterlijke
matiging vatbaar.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie welke hij van
opdrachtnemer krijgt, wanneer deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke
opdracht.

2. Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer verantwoordelijk voor de door of namens hem
gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door hem verstrekte gegevens en voor de
functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen,
applicatiemethode(n) en oppervlaktebehandeling.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen,
berekeningen, materialen, monsters, modellen, en dergelijke.

4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze
verwerkt worden, voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Wanneer opdrachtnemer
hierdoor schade lijdt, komt deze schade voor rekening van opdrachtgever.

5 Indien door opdrachtnemer een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt,
wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de
hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld
afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform
het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6. Opdrachtnemer is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is
overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of
bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke
wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een
verbetering betekenen.

Artikel 5: Levertijd en/of uitvoeringsperiode
1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de
deelwerkzaamheden of de deelleveranties, worden door opdrachtnemer bij benadering
vastgesteld. Aan termijnen voor levering of oplevering kunnen nimmer rechten worden
ontleend. De hoogte van een boete (s) bij een overschrijding van een bepaalde
overeengekomen termijn dient vóór de opdracht gezamenlijk overeen gekomen te zijn. Is
er geen boete overeengekomen dan bestaat er geen boete bij toerekenbare
overschrijding van enig termijn van opdrachtnemer.

2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan
uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn.

3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode neemt een aanvang, nadat over alle technische
details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen
enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is
ontvangen én aan de eventueel noodzakelijke voorwaarden (waaronder, maar niet beperkt
tot vergunningverlening) voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

4
a. Wanneer er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend
waren ten tijde van het vaststellen van de levertijd en/of uitvoeringsperiode, kan
opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om
de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de
planning van opdracht-nemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd
zodra zijn planning dit toelaat. Onder veranderde omstandigheden wordt mede, maar niet
beperkt tot, ook verstaan: de weersinvloeden in de periode van de werkzaamheden en in
de periode vóór de werkzaamheden, (toe) leverproblemen of leverfouten,
personeelsuitval, machinestoringen.
b. Wanneer er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)
leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van
opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
de planning dit toelaat; het voorgaande ter bepaling van de Opdrachtnemer.
c. Als er sprake is van gerechtvaardigde opschorting van verplichtingen door
opdrachtnemer, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de
opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van
opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra
de planning van opdrachtnemer dit toelaat.

5. Een overschrijding van een door leverancier genoemde of tussen partijen
overeengekomen al dan niet uiterste (levering)termijn of (oplever)datum brengt
opdrachtnemer niet in verzuim. In alle gevallen derhalve ook ingeval partijen
schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (levering)termijn of (oplever)datum zijn
overeengekomen komt opdrachtnemer wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat
opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient
een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
opdat opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Artikel 6: Risico-overgang
1. Bij koop zonder montage, vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, op basis van
Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter
beschikking stelt aan koper.

2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen koper en verkoper overeenkomen dat
verkoper voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook
in een dergelijke situatie volledig op de schouders van koper. Koper kan zich tegen deze
risico’s verzekeren door middel van het sluiten van een daartoe geëigende verzekering.

Artikel 7: Prijswijziging
1. Wanneer er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen
voordoen, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving van de overheid, en de
nakoming van de overeenkomst is door opdrachtnemer nog niet
voltooid, dan staat het opdrachtnemer vrij een stijging in de prijsbepalende factoren door
te berekenen aan opdrachtgever.

2. De in lid 1 genoemde prijsverhoging wordt berekend aan de hand van de stijging van het
CBS-indexcijfer “producentenprijzen 22.23.14.50 Deuren en ramen, van kunststof”, door
het Centraal Bureau voor de Statistiek op de meest recente tijdsbasis vastgesteld.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht; Overmacht
1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van diens verplichtingen op te schorten,
wanneer deze door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te
verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.

2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten
zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers
en/of onderaannemers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen jegens de
opdrachtnemer, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het
verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of
werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als nakoming blijvend onmogelijk is, of
als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan 12 maanden heeft geduurd. De overeenkomst
kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding
geleden of nog te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van de werkzaamheden
1. Op opdrachtgever rust de verplichting zorg te dragen dat de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen, dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle
vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit
te voeren, tijdig verkregen zijn.

2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-,
stukadoors-, schilder-,
behangers-, steiger-, herstelwerk of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cvinstallaties en dergelijke;
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele
voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige
zaken;
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. de kosten van verticaal transport op de bouwplaats.

9.3. In de prijs is tevens niet begrepen het leveren en aanbrengen van
bevestigingsmiddelen, zoals ankerrails, schroefhulzen
en invoegers, alsmede van stelregels en overige voorzieningen die noodzakelijk zijn voor
de montage van zaken.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. de in het werk gemeten toleranties niet overeenkomen met de daarover gemaakte
afspraken.

2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op
basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het
sluiten van de overeenkomst.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat: conform de eisen uit nationale en eventueel
internationale Wet- en Regelgeving ter zake arbeidsomstandigheden bij
aanvang van het werk, alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen – zoals bijvoorbeeld
vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van
onderliggende terreinen of werkvloeren – zijn getroffen en gedurende
het werk worden gehandhaafd. Hierdoor wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden voor de monteurs;
a. de monteurs in de gelegenheid gesteld worden om direct na aankomst op de bouwplaats
met hun werkzaamheden te beginnen;
b. de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren.
c. de toegangswegen tot de bouwplaats of waar de goederen dan ook moeten worden
afgeleverd, geschikt zijn voor de transportvoertuigen van opdrachtnemer;
d. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage en er, naar het oordeel van
opdrachtnemer, op de bouwplaats, en binnen de eventueel aanwezige afrastering,
voldoende ruimte is voor het plaatsen van opslagruimte;
e. er rondom het betrokken gebouw of object een voor het gebruik van mobiele kranen
geschikte, berijdbare verharding aanwezig is, evenals een geëgaliseerde grondstrook met
een minimum breedte van 5 meter;
f. er binnen een afstand van 50 meter tot de werkplek voldoende aansluitmogelijkheden
zijn voor water, verlichting en elektriciteit, waarbij de elektrische aansluiting geschikt moet
zijn voor 230/380 volt, met een toereikend vermogen;
g. er op voldoende plaatsen in het bouwwerk zuivere en duidelijk zichtbare As-lijnen en
peilmaten zijn aangebracht.
h. er op de bouwplaats geschikte behuizing(en) en/of andere voorzieningen zoals toilet- en
wasgelegenheid aanwezig zijn voor het personeel van opdrachtnemer en alle andere
eventueel door opdrachtnemer voor de montage tewerkgestelde personen, e.e.a. naar
genoegen van opdrachtnemer en in overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet.

2. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden waaronder begrepen onwerkbaar
weer, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode van opdrachtnemer verlengd met de als
gevolg van de onwerkbare omstandigheden ontstane stagnatietijd. Onder onwerkbare
omstandigheden worden onder andere verstaan:
alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals neerslag, wind en
vorst), die er de oorzaak van zijn dat er een (onveilige) werksituatie ontstaat waardoor het
werk niet kan worden gerealiseerd conform de normen die opdrachtnemer handhaaft.
Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden zullen door opdrachtnemer
als onwerkbare werkdagen worden beschouwd.
Onder onwerkbare werkdagen worden verstaan: werkdagen, respectievelijk halve
werkdagen, waarop door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van
opdrachtnemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door
het grootste deel van de tewerkgestelde personen of machines niet kon worden gewerkt.

3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld voorzieningen,
middelen, materialen, hulpmaterialen, machines, steigers, stellages, voertuigen, liften,
ladders en dergelijke, die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.
Opdrachtgever staat ervoor in dat deze voorzieningen voldoen aan de van overheidswege
voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en zal opdrachtnemer vrijwaren voor enige
aanspraken van derden terzake schade die is ontstaan door het gebruik van de hiervoor
genoemde voorzieningen.

4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal,
verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van
opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht
of, wanneer dit een andere locatie betreft, waar deze al dan niet tijdelijk worden
opgeslagen.

5. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet
nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat.
Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer
voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
1. Onder oplevering wordt in dit artikel verstaan, het door opdrachtnemer conform artikel

12.2. geheel of gedeeltelijk opleveren van het werk aan diens contractuele
wederpartij/opdrachtgever.

2. Het werk, of overeenkomstig het bestek een gedeelte van het werk, wordt als opgeleverd
beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk geheel of voor het betreffende deel heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever of een derde in gebruik is genomen.
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid
en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt, of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende
onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of afgeleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

3. Keurt opdrachtgever het werk dan wel een deel of delen van het werk niet goed, dan is
hij verplicht dit onder opgave van
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer binnen de sub 12.2 lid c
genoemde termijn.

4. Keurt opdrachtgever het werk, dan wel een deel of delen van het werk terecht niet goed,
dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de afgekeurde delen van het werk
opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het gevolg is
van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter
alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet
tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of
daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot
het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief
btw) in rekening is gebracht.

3. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie schade en gederfde winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of
tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan
wordt gewerkt, of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt
wordt.
c. Schade als gevolg van gebreken in het gebouw of pand

Artikel 14: Garantie
1. Opdrachtnemer staat voor een periode van vijf jaar na (op)levering in voor de goede
uitvoering van de overeengekomen prestatie.

2. In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn op
ventilatieroosters en hang-en sluitwerk 1 jaar bedragen.

3. Gebruikt opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn prestatie door derden toegeleverde
materialen of diensten, dan strekt de garantie van opdrachtnemer aan opdrachtgever zich
in geen geval verder uit dan tot de garantie die opdrachtnemer verkrijgt van deze derde.

4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk, dan staat opdrachtnemer
voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie
en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde
constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze naar
zijn keuze herstellen of vervangen een en ander ter keuze van opdrachtnemer.

5. Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak, dan staat
opdrachtnemer gedurende de in lid 1 c.q. lid 2 genoemde periode in voor de deugdelijkheid
van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de
zaak binnen een redelijke termijn franco door de opdrachtgever aan opdrachtnemer
worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
a. de zaak herstelt of
b. de zaak vervangt.
De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen, evenals de kosten van
de- en montage, voor rekening van opdrachtgever.

6. Indien de kosten van vervanging of herstel voor rekening van opdrachtnemer komen, zal
het door opdrachtnemer te vergoeden bedrag beperkt zijn tot maximaal dat deel van het
factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardigings- en
montagekosten van het te herstellen of te vervangen onderdeel. De verdeling van de
vervaardigings- en montagekosten van de onderdelen is, tenzij anders overeengekomen, in
procenten van de gefactureerde aanneemsom als volgt:
a. profielen en plaatwerk 30%
b. oppervlaktebehandeling 10%
c. afdichtingen 5%
d. glas en panelen 20%
e. hang-en-sluitwerk e.d. 10%
Voor de kosten van montage wordt een vast percentage van 10% van het factuurbedrag
gerekend, d.w.z. dat de genoemde percentages van het factuurbedrag elk met 10% worden
verminderd.

7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een
eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen. Opdrachtgever zal
opdrachtnemer het gebruik van energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers,
glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan.

8. De garantie gaat pas in wanneer opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer aan al
zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien sprake is van opschorting van de ingangsdatum
van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.

9. Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of
vernieuwd.

10. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
a. verwering en/of normale slijtage;
b. onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
c. het ontbreken van de nodige onderhoud of reiniging;
d. installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door
derden;
e. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
f. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies,
van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere
werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);
g. beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke
invloed(en) van het milieu;
h. zaken, materialen, werkwijzen en constructies die afwijken van hetgeen opdrachtnemer
normaalgesproken toepast maar op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn
toegepast;
i. door of namens opdrachtgever geleverde materialen;
j. kleurverschillen en/of glansverlies;
k. gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
l. beschadigingen en/of gebreken die tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door
invloeden van buitenaf;
m. het aanbrengen of gebruiken van zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en
dergelijke;
n. (thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;
o. schade ten gevolge van warmtebelasting boven de 70° C;
p. kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;
q. glas met roeden die tussen de spouw zijn aangebracht;

Artikel 15: Reclamaties
1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als
mogelijk, te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te
weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit( bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)
overeenstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze
ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen
drie dagen na aflevering doch uiterlijk vóór gebruik of montage van de zaken schriftelijk
aan opdrachtnemer te melden.

3. Zaken mogen nog niet gebruikt of geplaatst worden zolang ze niet volledig geaccepteerd
zijn door de opdrachtnemer met uitzondering van eventuele voor een vakman niet
zichtbare gebreken.

4. Voor een vakman niet zichtbare gebreken dient de koper binnen zeven dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan
opdrachtnemer.

5. Uiterlijke beschadigingen van geleverde bouwmaterialen zijn een gebrek als de
beschadiging op minimaal 1,5 meter afstand met het blote oog duidelijk op te merken is bij
normaal daglicht.

Artikel 16: Niet nagekomen verplichtingen opdrachtgever
1. Als opdrachtnemer bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te
komen, maar zijn nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die binnen de risicosfeer
van opdrachtgever ligt en die aan hem kan worden toegerekend, dan is opdrachtgever
aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gemaakte kosten, gederfde rente en geleden
schade.

2. Niet afgenomen zaken worden na het verstrijken van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelwerkzaamheden of de
deelleveranties, voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen en blijven aan hem
ter beschikking staan. Opdrachtnemer mag altijd gebruikmaken van de bevoegdheid van
artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
1. Betaling wordt gedaan per overboeking op een door opdrachtnemer aangewezen
rekening, per pinbetaling bij een pinterminal van opdrachtnemer, per Ideal of per contant
aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer geeft per termijn aan welk van deze genoemde
betaalmiddelen mogelijk zijn voor de betreffende termijn betaling.

2. Tenzij anders overeengekomen vindt termijn betaling als volgt plaats:
• 30% van de totale prijs bij opdracht;
• 30% van de totale prijs bij aanvang van de productie;
• 30% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
• 10% van de totale prijs bij oplevering;
De betalingstermijn(en) op een offerte of overeenkomst kan afwijken van het genoemde in
artikel 17 lid 2. Opdrachtnemer mag echter zonder opgaaf van redenen uiterlijk voordat er
een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen de betalingstermijn(en) zoals
aangegeven op de offerte of opdracht intrekken waarop de onder artikel 17 lid 2 genoemde
betalingstermijnen van kracht worden.

3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek
van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij
direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te
ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is
uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.

5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten
verschuldigd met een minimum van € 50,00. De kosten worden berekend op basis van de
volgende tabel:
over de eerste € 3.000,00 15%
over het meerdere tot € 6.000,00 10%
over het meerdere tot € 15.000,00 8%
over het meerdere tot € 60.000,00 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,00 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan uit bovenstaande
berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

7. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle
kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet
betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze
buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde
zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze
zaken zich bevinden.

4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de
nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden en of te verhypothekeren.

Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze
1.
a. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing
zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
b. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

2. Onbetwiste geldvorderingen, voortvloeiend uit een overeenkomst waar deze
voorwaarden op van toepassing zijn, zullen ter incasso worden voorgelegd aan de
burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij
dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel
afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

3. Alle overige geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst waar deze voorwaarden op
van toepassing zijn, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan
het oordeel van een scheidsgerecht.

4. Het in lid 3 genoemde scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van
de Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw, en doet met inachtneming van de statuten
van die Raad uitspraak.

© Copyright - Aevum